STATISTICHESKIE I GIDRODINAMICHESKIE METODY ANALIZA I PROGNOZA ATMOSFERNYKH PROTSESSOV

METHODES STATISTIQUES ET DYNAMIQUES POUR L ANALYSE ET LA PREVISION DES PROCESSUS ATMOSPHERIQUES

PYATYGINA [K.V.] ; KOMORINA [EH.A.] ; POLYAK [I.I.] ...