GIDROLOGICHESKIE PROGNOZY I RASCHETY

PREVISIONS ET CALCULS HYDROLOGIQUES

VAS KOVSKIJ [M.G.] ; RYABOVA [L.I.] ; FURMAN [M.SH.] ...