OBSHCHAYA I SINOPTICHESKAYA KLIMATOLOGIYA

CLIMATOLOGIE GENERALE ET SYNOPTIQUE

DROZDOV [O.A.] ; POKROVSKAYA [T.V.] ; AGAFONOVA [M.S.] ...