OB UCHETE VLIYANIYA STRATOSFERY NA OROGRAFICHESKIE VOZMUSHCHENIYA V TROPOSFERE

PRISE EN COMPTE DE L INFLUENCE DE LA STRATOSPHERE SUR LES PERTURBATIONS OROGRAPHIQUES DE LA TROPOSPHERE

KOZHEVNIKOV [V.N.]