O MELKOMASSHTABNOM TURBULENTNOM TEPLOOBMENE V VERKHNEJ TROPOSFERE I NIZHNEJ STRATOSFERE

ECHANGE THERMIQUE TURBULENT A MOYENNE ECHELLE DANS LA HAUTE TROPOSPHERE ET DANS LA BASSE STRATOSPHERE

PINUS [N.Z.]