PRIMENENIE STATISTICHESKIKH METODOV K ANALIZU I PROGNOZY POGODY

APPLICATION DES METHODES STATISTIQUES A L ANALYSE ET A LA PREVISION DU TEMPS

BAGROV [A.N.] ; BATYREVA [O.V.] ; PAVLICHEV [S.I.] ...