NEKOTORYE REZUL TATY ISSLEDOVANIYA RASPREDELENIYA OSADKOV V GORNYKH PAJONAKH [ NA PRIMERE PRIEHL BRUS YA ]

QUELQUES RESULTATS D UNE ETUDE SUR LA REPARTITION DES PRECIPITATIONS EN REGIONS MONTAGNEUSES; CAS DU MASSIF DE L ELBROUZ

BURTAKOV [L.A.] ; KHALKECHEV [V.A.]