OPYT EHLEKTROOPTICHESKOGO ISSLEDOVANIYA AEHROZLYA

ESSAI D ETUDE ELECTRO-OPTIQUE SUR LES AEROSOLS

KAPUSTIN [V.N.] ; LYUBOVTSEVA [YU.S.] ; ROZENBERG [G.V.]