ANALIZ I PROGNOZ METEOROLOGICHESKIKH USLOVIJ DLYA AVIATSII

ANALYSE ET PREVISION DES CONDITIONS METEOROLOGIQUES POUR L AVIATION

BULDOVSKIJ [G.S.] ; RUBINSHTEJN [M.V.] ; MASTERSKIKH [M.A] ...