EHKSPERIMENTAL NAYA GEOFIZIKA

GEOPHYSIQUE EXPERIMENTALE

VASIL EV [V.V.] ; STEPANENKO [V.D.] ; KYTYZA [B.G.] ...