KLIMOGRAMMATA KAI DEIKTES KSEROTETOS EIS TON ELLENIKON KORON

DESCRIPTION CLIMATOLOGIQUE ET INDICE D ARIDITE POUR LE TERRITOIRE DE LA GRECE

MARKOU-IAKOBAKE [P.] ; LIOKE-LEIBADA-TSELEPIDAKI [E.]