O VLIYANII ATMOSFERNOGO AEHROZOLYA NA SPEKTRAL NOE I UGLOVOE PASPREDELENIYA TEPLOVOGO IZLUCHENIYA

INFLUENCE D UN AEROSOL ATMOSPHERIQUE SUR LES REPARTITIONS SPECTRALE ET ANGULAIRE DU RAYONNEMENT THERMIQUE

MOSKALENKO [N.I.]