O METODAKH KONECHNYKH RAZNOSTEJ I KONECHNIKH EHLEMENTOV V ZADACHE GLOBAL NOJ VETROVOJ TSIRKULYATSII OKEANA

METHODES AUX DIFFERENCES FINIES ET AUX ELEMENTS FINIS POUR LE PROBLEME DE LA CIRCULATION OCEANIQUE GENERALE DUE AU VENT

MARCHUK [G.I.] ; ZALESNYJ [V.B.] ; KUSIN [V.I.]