O KOMPLEKSATSII UNIVERSAL NYKH AL TERNATIVNYKH PROGNOZOV

COMPLICATION DES PREVISIONS UNIVERSELLES ALTERNEES

REPINSKAYA [R.P.] ; BOROTNITSKAYA [A.V.]