ANALIZ GIDROMETEOROLOGICHESKIKH PROTSESSOV S POMOSHCHYU EH.V.M.

ANALYSE DES PROCESSUS HYDROMETEOROLOGIQUES AU MOYEN D ORDINATEURS

IL IN [B.M.] ; POLYAK [I.I.] ; MASANOVA [M.D.] ...