OBSHCHAYA I SINOPTICHESKAYA KLIMATOLOGIYA

CLIMATOLOGIE GENERALE ET SYNOPTIQUE

DROZDOV [O.A.] ; GRIGOR EVA [A.S.] ; MIRVIS [V.M.] ...