K VOPROSU OB USTOJCHIVOSTI EHMPIRICHESKIKH ORTOGONAL NYKH FUNKTSIJ

PROBLEME DE STABILITE POUR LES FONCTIONS ORTHOGONALES EMPIRIQUES

RUKHOVETS [L.V.]