K VOPROSU OB INSTRUMENTAL NOJ I VIZUAL NOJ REGISTRATSII GROZ

CONTRIBUTION A L ENREGISTREMENT DES ORAGES, PAR INSTRUMENTS OU PAR MOYENS VISUELS

KHUTORYANSKAYA [D.F.] ; FILIPPOV [A.KH.] ; ABRAMOVA [O.V.]