STATISTICHESKAYA OTSENKA EHLEMENTOV VETROVYKH VOLN IZMERYAEMYKH VOLNOMEPOM-PERSPEKTOMETROM

EVALUATION STATISTIQUE DES ELEMENTS POUR LES VAGUES DUES AU VENT, D APRES DES MESURES DE PERSPECTIVE

MATCHSHEVSKIJ [G.V.] ; KARASEV [N.I.]