OB UCHETE PROPUSKANIYA RADIATSII V OBLAKAKH PRI OPREDELENII IKH VYSOTY FOTOMETRICHESKIM METODOM

CALCUL DE LA TRANSMISSION DU RAYONNEMENT DANS LES NUAGES POUR LA DETERMINATION DU PLAFOND PAR UNE METHODE PHOTOMETRIQUE

MALKEVICH [M.S.] ; CHAGAR [L.U.]