NEKOTORYE REZUL TATY LAZERNOGO ZONDIROVANIYA ATMOSFERY

QUELQUES RESULTATS DE SONDAGES ATMOSPHERIQUES PAR LASER

SAMOKHVALOV [I.V.] ; SHAMANAEV [V.S.]