ORTOGONALIZATSIYA SLUCHAJNYKH VELICHIN

ORTHOGONALISATION DES VARIABLES ALEATOIRES

BAGROV [N.A.]