OTSENKA USTOJCHIVOSTI STATISTICHESKIKH SVYAZEJ

ESTIMATION DE LA STABILITE DES RELATIONS STATISTIQUES

KOZIK [E.M.]