ANALIZ INFORMATIVNOSTI AEHROSTATNOGO OPTICHESKOGO METODA OPREDELENIYA KONTSENTRATSIJ POGLOSHCHAYUSHCHIKH KOMPONENT I KOEHFFITSIENTOV OSLABLENIYA ATMOSFERY

ANALYSE DES DONNEES FOURNIES PAR AEROSTATS POUR LA METHODE OPTIQUE DE DETERMINATION DE LA TENEUR EN COMPOSANTS ABSORBANTS ET DU COEFFICIENT ATMOSPHERIQUE D ATTENUATION

YAKOVLEV [A.A.] ; KISELEVA [M.S.] ; RESHETNIKOVA [I.N.]