PROSTRANSTVENNO-VREMENNAYA STATISTICHESKAYA STRUKTURA POLYA GEOPOTENTSIALA IZOBARICHESKOJ POVERKHNOSTI 500 MB.

ASPECTS STATISTIQUES SPATIAUX ET CHRONOLOGIQUES DU CHAMP DE GEOPOTENTIEL AU NIVEAU 500 MB.

PANCHEV [S.] ; SIRAKOVA [M.]