MEKHANIZIROVANNAYA OBRABOTKA GIDROLOGICHESKIKH DANNYKH

TRAITEMENT AUTOMATISE DES DONNEES HYDROLOGIQUES

GRIGOR EV [V.I.] ; ZAIMSKIKH [G.A.] ; SAVEL EVA [A.V.] ...