Three dimensional numerical model of the sea and land breeze with complex terrain

Xiuhua [Fu] ; Xing-Sheng [Li] ; Naiping [Lu] ; Luhuai [Shi]