Westward propagation of 40-day low-frequency oscillation over the equatorial region

Hongzhong [Lu] ; Xiangong [Zhang] ; Yihui [Ding]