Mestnye osobennosti atmosfernogo ozona i ikh dinamicheskaya priroda

Khrgian [A. Kh.] ; Petrenko [N.A.]