Osobennosti struktury klimaticheskogo attraktora

Bekryaev [R.V.]