Quasi-biennial oscillation in rainfall over China

Qiangen [Zhu] ; Xiefei [Zhi]