Numerical tests of high resolution physical retrieval method over east asia : intercomparison study

Guangqing [Li] ; Baosuo [Wu] ; Chaohua [Dong] ; Quanhua [Liu] ; Wenjian [Zhang]