Two approximate calculation schemes of long-wave radiation transfer

Gaoxiang [Zhao] ; Hongqi [Wang]