One-dimensional numerical modeling of nocturnal boundary layer

Jiangyin [Zhang] ; Ruibin [Jiang]