Nonlinear waves in the atmosphere

Liu Shida ; Liu Shikuo