On the nonlinear computational instability

Ji Zhongzhen ; Zeng Qingcun