Nonlinear wave-wave interactions and bifurcations in a double parallel-connected Lorenz system

Zou Chengzhi ; Yang Peicai ; Zhou Xiuji