A truncated-sprectrum model of Burger's-KDV equation

Zheng Zuguang ; Liu Shida