Nonlinear mapping in a climate model [Abstract]

Cao Hongxing ; Liu Yuhe ; Wang Yongzhong