A regional satellite atmosphere sounding data operational processing system

Chaohua [Dong] ; Fengying [Zhang] ; Bo [Zheng] ; Maonong [Ran] ; Baosuo [Wu] ; Dongfeng [Luo] ; Quanhua [Liu] ; Guangqing [Li]