Numerical study mechanism of artifical modification of cumulonimbus clouds

Guanfang [He] ; Zhijin [HU]