A potential mechanism of the warm vortex genesis in southwest china

Guoping [Li] ; Jun [Wan] ; Jinghua [Lu]