The urban moisture island and urban fog of Shanghai

Shuzhen [Zhou] ; Xingheng [Wang]