A study on simplified simulation model of the spring wheat growth

Shili [Wang] ; Futang [Wang] ; Youwen [Li] ; Yousan [Guo]