Application of meteorological satellite data for forecasting medium-range [3-5 days] rain storm over the Changjiang river

Jixi [Jiang] ; Meizhen [Chen] ; Zongyi [Fang]