A study of offshore fog forecasting in Ningbo region

Weizun [Qin] ; Jiakang [Zhang]