Parallel computing in the T42 quasi operational system

Xueguan [Huangfu] ; Jianchun [Zhang]