Window technique for climate trend analysis

Szentimrey [Tamas] ; Farago [Tibor] ; Szalai [Sandor]