The total analysis of the effect of artificial rainfall in Gutian reservoir area, Fujian [1975-1986]

Analyse complète de l'influence des pluies artificielles sur la région du bassin de retenue de Gutian, dans le Fujian [1975-1986]

Guangping [Zhen] ; Shizhen [Fang] ; Feng [Xiao]