Stability of an oscillating nonisothermic flow in a horizontal channel

Gabdrakhmanov [K.K.] ; Gershuni [G.Z.] ; Zhukhovitskiy [Ye. M.] ; Kozlov [V.G.]